Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Изчисляване на допълнителното търсене на трудови ресурси

Обща необходимостта Източници на удовлетворение
Имоти в ресурсите труд допълнителни нужди
сах да се гарантира, в работната сила
увеличение на броя
работници, студенти nasele- rabotayu- на освобождаване на освобождаване военен
служители obuchayuschih- на труда Подходящ PEN dennye на dennye на служещи като
къмпинг с otry- dosposob- sionery, на различни у дома Подходящ,
ТА на про- СЗО-Nogo тийнейджъри клонове на наблюдатели и лични uvolen-
дането раста nificant филиал Най през
икономика икономика наличностприложения


приложения
Таблица 5

Консолидирано салдо на работните места и трудови ресурси за 200___ година

на територията ______________________________________________

(държава, регион)

(хиляди души, хиляди работни места) (с два знака след десетичната запетая)

Име на индикатора Номер на стринга Година на докладване Текуща година (план) Планирана година (проект на план)
план доклад
А B
Общ брой работни места в публичната икономика - общо
От тях:
въвеждане на нови работни места
Човешките ресурси (като се отчита механичното движение)
Общ брой на заетите лица в публичната икономика - общо
От тях:
въвеждането на нови работни места
Брой на работните места с нормативни смени - общо
От тях:
въвеждането на нови работни места
Степен на равновесие между работни места и служители (коефициент)
Излишък (недостиг) на работни места от асоциации, предприятия и организации, намиращи се на територията
Излишък (недостиг) на работни места през териториятаприложения

фактор година
основен доклад предвидима
Доставка на труд
само ++ ++ +
MEN + + +
жени +++ ++ +
възрастна възраст ++ +

приложения
фактор година
основен доклад предвидима
младежи до 30-годишна възраст ++ ++ +++
пенсионна възраст + -
Търсенето на труд
промишленост ++ ++ +
селското стопанство -
строителство ++ ++ +
сектора на услугите + ++
публичния сектор + -
други сектори + ++
Самонаемането + +
Динамиката на пазара на труда
Географска мобилност:
областен - -
местен + + ++
международен + ++
оборот на труд:
в предприятията + ++
наемане от + +
временна работа +
дългосрочни контакти ++ + +
краткосрочни контакти +
Прилагане на работа на непълен работен ден + ++
Обща информация за икономиката на региона
Производителност на труда - +
Тегло на печалбата + -
Капиталови инвестиции -
заплати + ++ +++

Забележка: + + + - значителен ръст; + + - средна височина; + - слаб
растеж; 0 - без промяна; - - слаба рецесия; - - среден спад; ------------- - значителен
тия гниене.приложения


приложения

Промени в организацията на производството и труда във връзка с разширяването на производствените операции и увеличаването на категорията на работа Увеличението на заплатите е пропорционално на увеличението на тарифните коефициенти или на битовите проценти
Увеличете интензивността на труда на работниците поради повишения морален и материален интерес Заплатата се увеличава пропорционално на увеличаването на производителността на труда
Усвояването на усъвършенствани методи и методи на труд, като по този начин увеличава производителната сила на труда През първия период заплатите се увеличават пропорционално на ръста на производителността на труда, след преразглеждането на нормите - в по-малка степен
Подобряване на използването на работното време чрез премахване на вътрешните заместители и ежедневните загуби, включително загубите поради заболяване и нараняване Увеличението на заплатите е пропорционално на растежа на производителността на труда
Увеличение на средната продължителност на работния ден поради по-добри условия на труд и премахване на съкратения работен ден Заплатата не се променя
Увеличаване на нормите и зоните на обслужване поради комбинация от функции и професии Заплатата нараства с 0.3% на 1% ръст на производителността на труда
Промени в специализацията на производството, увеличаване или намаляване на предлагането чрез сътрудничество Заплатите не се променят или се увеличават леко
Подобряване на структурата на персонала Заплатата практически не се променя или леко намалява с намаляването на дела на високоплатените работници
Влиянието на природните условия в добивната промишленост Заплатите не се променят както с повишаването, така и с намаляването на производителността на труда
Асортимент промени в номенклатурата на производствената програма, увеличаване или намаляване на производителността на труда на работниците Заплатата практически не се променя или променя незначително, пропорционално на увеличаването или намаляването на сложността на работата
Използването на всички видове икономически и индустриални резерви за растеж на производителността Заплатата не се променя

28 - 3-1844


ИЗПИТВАНИЯ И ЗАДАЧИ ЗА ВСИЧКИ ТЕМИ

ТЕСТОВЕ

1. Вътрешното желание на човека да задоволи нуждите му е:

а) стимул,

б) мотивът,

в) духовно сравнение.

2. Възможност за получаване на средства за посрещане на техните нужди
за извършване на определени действия, това е:

а) стимул,

б) мотив,

в) компромис.

3. Какво друго можете да наречете "платена дейност" и "неплатена"
времето ми за провеждане "?

а) труд на работното място и в домакинството,

б) работа и свободно време,

в) игрални карти и тенис.

4. Ограничената печалба от продукта на труда се изчислява по формулата:

а) MPL = Q / L,

b) MRPL-D,

в) MRPL = R / L.

5. Пазарът на труда е:

а) пазарът, в който продавачът и купувачът взаимодействат,

б) информационно пространство, където продавачът и
купувач

в) Агенция по човешките ресурси.

6. Работната сила е:

а) наети на работното място,

б) безработните,

в) население в трудоспособна възраст.

7. Търсенето на работна сила на пазара е показано от:

а) работници,

б) работодатели,

в) държавата.

8. Работното предложение идва от:

а) жени и мъже,

б) работодатели,

в) индивид в трудоспособна възраст.

9. Производственият фактор на труда е:

а) работа в домакинството,


тестове

б) труд в производството с получаване на доход за него,

в) да работят в овощната градина.

10. На пазара на труда, между работодател и служител
споразумения за наемане:

а) взаимноизгодни,

б) доброволни взаимноизгодни и не взаимноизгодни,

в) не са взаимноизгодни.

11. Представете си, че всеки пазар на труда е в равновесие,
какво трябва да се случи, за да се намали равновесието?

а) повишено търсене на продукти,

б) травматичната опасност от професията е намаляла,

в) увеличаване на заплатите при алтернативни професии.

12. Търсенето на труд, както и на всякакви други ресурси, е продукт на
вода, която е:

а) зависи от търсенето на продукти, произведени от
силата на този вид труд,

б) зависи от доходите и благосъстоянието на семейството.

13. Видовете заетост са:

а) пълна, непълна, прекомерна заетост,

б) пълно и частично,

в) заетост в домакинството и на работното място.

14. Социалната защита на населението е:

а) защита на жилища,

б) изплащане на обезщетения, субсидии, пенсии и др.

15. Безработица - временна безработица на икономически активни хора
Леня. Това събитие е от естество:

а) субективни,

б) обективна цел.

16. Структурната безработица е свързана с:

а) промени в технологиите,

б) промени в предлагането на труд,

в) промени в работните места.

17. Безработицата от триене е свързана с:

а) непълно използване на фирмените ресурси,

б) търсенето на нови работни места от работниците,

в) демографска структура на населението.

18. Цикличната безработица е свързана с:

а) икономически цикли,

б) увеличение на заплатите,

в) недостатъчно обобщено търсене на стоки и услуги, което
увеличава безработицата.


28 *приложения


тестове
19. Какви са общите мотиви за честа промяна в работата на
нискоквалифицирани работници и високо платени продавачи?

а) неудовлетвореност от екипа или ръководството,

б) недостатъчна информация,

в) транспортна достъпност на работата.

20. Какви разходи могат да възникнат при производството в резултат на неуспехи?
условия на труд?

а) изплащане на отпуск по болест,

б) допълнителна такса за вредност,

в) стачки.

21. Държавната служба по заетостта е:

а) трудов обмен,

б) персонал,

в) системата за защита на населението в трудоспособна възраст от безработица.

22. Фондът за насърчаване на заетостта и закрилата при безработица се състои от:

а) удръжки на фирми,

б) удръжки на работещи граждани,

в) приспадания на държавата, фирмите, предприятията и индийците
видове.

23. Основните функции на пазара на труда включват:

а) хармонизиране на интересите на двете страни,

б) конкурентни отношения,

в) мотивация на служителите.

24. Цената на труда е:

а) цената на труда,

б) разходите за определен размер средства за издръжка,

в) заплати.

25. Цената на труда е:

а) разходите за труд,

б) заплати,

в) цената на възпроизвеждане на способността за работа.

26. Основните функции на заплатите са:

а) стимул за работа с висока производителност,

б) мотива за предлагането на работа,

в) възстановяване на разходите за труд и икономически стимули
да работят.

27. Ако се увеличи заплатата на съпруга на омъжена жена, тогава съпругите
Лицето обикновено работи по-малко. И ако заплатата й е по-висока, тогава
тя ще се стреми да работи повече. Да или не?

а) да,

б) Не,

в) не сте сигурни.


28. Материалните стимули включват:

а) публично признаване на заслуги,

б) изплащане на пари, стоки, други материални ценности,

в) създаване на условия за творчество.

29. Нематериалните стимули включват:

а) плащане на труд от захар,

б) насърчаване на междуличностната комуникация,

в) доставка на различни ценни подаръци.

30. Минималната заплата:

а) се установява от държавата законово,

б) зависи от размера на печалбата в средното статистическо семейство,

в) индексирани в зависимост от ръста или спада на долара.

31. В икономическата теория зависимостта "печалба, която е максимална -
заетостта "се определя от формулата:

а) MP n R = D

б) MRP n = W,

в) MRP n - Е.

32. Икономистите смятат, че в това се постига пълна заетост в страната
случаят, когато:

а) цялото население на страната работи,

б) всички, които са достигнали трудоспособна възраст,

в) да работи за всеки, който иска да работи,

г) броят на свободните работни места съвпада с броя на безработните.

33. Ако действителният БВП е по-голям от (1); е равно на (2), минус (3); потенциали
от БВП, винаги е вярно, че:

а) няма циклична безработица,

б) няма безработица,

в) има структурна безработица,

г) безработицата е равна на естествената,

д) има циклична безработица.

34. да определи кои лица принадлежат на заетите лица (1); безработен
(2); институционалното население (3); не са част от аматьора
(икономически активно) население (4):

а) работник, който е уволнен по негово собствено искане,

б) Търнър, преведена за работа на непълно работно време,

в) учител, който по здравословни причини не може повече
да работят,

г) редовен студент на висше учебно заведение,

д) домакиня, работеща на непълен работен ден като чистачка.

35. Ако действителната безработица е 12%, то тогава с ЕС
стандартната безработица от 5%, нивото на опортюнистична безработица
titsy ще достигне стойността:

а) 17%.приложения


тестове
б) 10%,

в) 7%,

г) 5%.

36. Съгласно закона на Oaken, 2%
нивото на безработица над естественото му ниво означава забавяне
действителният БВП от потенциално потенциално ниво до:

а) 2%, 6) 4%,

в) 5%,

г) 7%.

37. Социалният конфликт е:

а) въоръжена конфронтация,

б) противопоставяне на различни политически сили,

в) липса на взаимно разбирателство,

г) сблъсък на интересите на различни социални групи.

38. Населението на Украйна се състои от:

а) работната сила и пенсионерите,

б) трудови ресурси и икономически активно население,

в) икономически активно и икономически неактивно население,

г) деца и труд.

39. Трудовите ресурси са:

а) труд,

б) икономически активно население,

в) студенти,

г) икономически активно население плюс делът на заетите от тях
студенти, пенсионери и др.

40. Трудовият потенциал на едно общество е:

а) сумата от трудовите потенциали на хората,

б) сумата на трудовия потенциал на предприятията,

в) сумата от трудовите потенциали на градовете и селата,

г) сумата от трудовите потенциали на трудещите се.

41. Нарастването на населението на Украйна през последните пет години е както следва:

а) + 1,1%,

b) + 2.5%,

в) -0.72%,

d) -1,5%.

42. В Украйна, средната продължителност на живота на мъжете и жените с
Сложих:

а) 62.7 - мъже и 73.5 - жени,

б) 75 - мъже и 80 - жени,

в) 59.1 - мъже и 60.1 - жени,

г) 81.1 - мъже и 91.1 - жени.


43. Демографското положение в Украйна по възраст и пол:

а) повече мъже след 65-годишна възраст,

б) повече жени след 65-годишна възраст,

в) равен брой.

44. Одитът в областта на работата в предприятието осъществява:

а) ръководителят на предприятието,

б) главният счетоводител на предприятието,

в) данъчен инспектор,

г) участващия одитор.

45. Индикатори на труда, които подлежат на анализ в предприятието:

а) заплати,

б) структурата и броя на служителите,

в) производителност,

г) условия на труд.

46. ​​Анализът на трудовите показатели в предприятието се извършва:

а) веднъж годишно,

б) веднъж на тримесечие,

в) веднъж месечно,

г) всеки ден.

47. Цвят, който подобрява настроението на духа и стабилизира налягането:

а) черно,

б) червено,

в) бяло,

г) синьо,

д) зелено.

48. Опасни условия на труд са:

а) лош лидер,

б) дефектни кабели,

в) силни разговори,

г) проекти.

49. Стандартът на живот се измерва чрез:

а) броят на автомобилите и къщите,

б) броят на жените или мъжете,

в) образованието, здравето, условията на живот и труд;

г) броя на приятелите.

това са:

50. Трудова миграция на населението -

а) преместване в друг апартамент,

б) напускане за постоянно пребиваване,

в) промяна на работното място,

г) популяризиране по позиция,

д) промяна на професията.


ЦЕЛИзадачи
1. Населението на държавата е 100 милиона души. числено
около 50% от общото население. Като безработни
регистрира 8% от заетите. Брой хора с увреждания и
Броят на безработните студенти с производствена разлика от -36 милиона. Броят на безработните
Ако не искат да работят, защо не работят за 4 милиона
хора.

Определете нивото на безработицата в държавата според методологията на Международната организация на труда (МОТ).

2. Изчислете как се е променила структурата на заетите в икономиката
дори и период, ако всички са наети в този период в сферата на икономиката
имаше 22,99 милиона души, включително в сферата на материалното производство
13.18 милиона души, в сектора на услугите 9.81. Съответно, в основния
периодът е 13.77 милиона, 9.98 милиона.

3. Изчислете процента на безработица в края на отчетния период, ако:
броят на икономически активното население е 25,99 милиона,
лица, сред които безработни 2.9 млн., физически лица.

4. През отчетния период коефициентът на безработица е 12,1% и се увеличава
с 0,9% в сравнение с референтния период. В същото време броят на еко-
Броят на активното население не се е променил. Каква е нивото на безработицата
беше в базовия период?

5. През отчетния период коефициентът на безработица е 12,1% и се увеличава
с 0,9% в сравнение с референтния период. В същото време броят на еко-
Броят на активното население не се е променил. Каква е нивото на безработицата
беше в базовия период?

6. За 5 години ДДС се е увеличил с 24%. Брой служители в областта на майката
производството се е увеличило с 2,1%. Определете частицата на растежа
ДДС поради повишената производителност на труда.

7. Седмичният доход на домакинството се характеризира със следните данни:
Заплатата е 250 UAH,

Лихвата по кредит за жилищно строителство - 10,

Обезщетения за деца - 15 UAH,

Данъкът върху доходите е 30 UAH,

Вноски по държавно осигуряване - 18 UAH,

Спестявания - 20 UAH.

Какъв е седмичният доход на семейството след плащане на задължителните плащания?

Какви са неговите седмични разходи?

8. Изчислете нивото на регистрираната безработица въз основа на
такива данни: броят на трудовите ресурси на региона е 400 хиляди души.


броят на трудоспособното население в трудоспособна възраст е 1360 хил. души, броят на регистрираните безработни в държавната служба по заетостта е 40.8 хил. души.

9. Какво е по-изгодно и защо: да получите тримесечен UAH 2500 за дълго
две години или да получите веднъж 125000, ако процентът на инфлацията за
тримесечие се равнява на:

а) 8%,

б) 20%.

10. Изчислете процента на безработица в края на отчетния период, ако:
икономически активното население е 25,99 милиона
хора, сред които безработни - 2,9 милиона.

11. Определете продукцията на служител по метода IEE, ако
обемът на брутната продукция е 2420 000 UAH., и специфичното тегло на оси
Новите разходи за стандартите са както следва: заплати на основните работници
с натрупване от 8%, разходи за магазин - 12%, фабрични разходи -
15%. Средният брой PV е 486 души.

12. Определете увеличаването на производството на обекта за регулаторната
Работно време, ако в базовия период работи в обема
ми 50 000 нормалночаса, с 40 000 часа работа в доклада
съответно 56,7 хил. нормални часа и 42,0 хиляди часа
годишно.

13. Определяне на ръста на производителността на труда в резултат на намаляването
трудовата интензивност на производството според данните, дадени в таблица. 1.

Таблица 1

Вид на продукта Очертание на продукта Разходи за работа за един продукт, седмица / час
Основен период Период на отчитане
A B B 1100 1900 4200 4 5 6 3 5
заедно

14. В магазина през отчетните и референтните периоди броят на работниците е бил 115 души. Определете продукцията на работник в нормалните часове, увеличаването на производителността на труда при производството на всеки продукт и в магазина като цяло, въз основа на данните в таблица 2.приложения
Таблица 2
Изглед отзад. Основен период Период на отчитане
Делия Брой продукти, бр. Време на единица, n / h Брой продукти, бр. Време на единица, n / h
А 4.2 10000 4.1
B 13 400 2.1 14 500 1.8
В 13 800 4.8 14 200 4.3
D 4.8 10200 4.4

15. Определяне на ръста на производителността на труда чрез метода на нормативно-нетно производство въз основа на данните в таблица. 3.

Таблица 3

Име на продукта Обем на производството, бр. Норма на нетното производство, UAH
Основен период Период на отчитане
А 24 400
B 29 800
В 26 200

16. Определете нивото и индексите на час, ден, годишна продукция за една работна среща въз основа на данните в таблица. 4.

Таблица 4

индикатор Основен период Период на отчитане
Нормативно-чисти продукти, UAH 33 600 38780
184 000 180 500
23 000 23 000
11о

17. В Украйна през 1997 г. заетото население е 68,50 милиона души
век и икономически активни - 73,96 милиона души. Какъв беше броят
и какъв е техният дял в икономически активните
Население?

18. Определя увеличаването на производството на обекта в съответствие с нормативната уредба
рабочему времени, если в базисном периоде выполненные работы в объ
еме 50 тыс. нормо-часов, при этом отработано 40,0 тыс. час, в отчетном
периоде соответственно — 56,7 тыс. нормо-часов и 42,0 тыс. час.


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 Просмотры: 591 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | 50 | 51 | 52 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.044 сек.)