Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Анализ на заплатите

Целта на анализа на заплатите в предприятията е да се определи степента на икономическа целесъобразност на разходите, за да се предотврати намаляването на размера на разширеното възпроизводство, нарушаването на пропорциите между паричното обращение, стоковите фондове и ефективното търсене и т.н. Средствата за управление на заплатите са нормативен метод, на единица продукция в парично изражение. Това създава установяването на твърда връзка между увеличаването на продукцията и размера на средствата, генерирани за труда.

Анализът на използването на фонда за възнаграждения обикновено започва с дефинирането на спестяванията или преизпълнението на фондовете за заплати за промишления и производствения персонал и категориите работници.


При нормативното планиране на FZP се запазва разделението на нейните спестявания (или превишавания) в абсолютни или относителни.

Втората фаза на анализа определя разходите на фонда за заплати по категории служители, а също така проучва факторите, които отчитат спестяванията или превишаването му. Такива фактори са броят на служителите и промяната в техните средни заплати.

По-нататъшен подробен анализ на FZP предполага анализ на структурата на фонда за възнаграждения с неговите елементи.

Важен етап в анализа на трудовите показатели е анализът на средната работна заплата.

Динамиката (промяната) на средната работна заплата се определя като съотношението на средното равнище на заплатите за даден период до нейното ниво за предходния (основен) период.

Равнището на заплатите зависи от много фактори и преди всичко от ръста на производителността на труда. Средната работна заплата също ще се увеличи в резултат на подобряването на уменията на работниците, по-доброто използване на работното време, оборудването, намаляването на брака и т.н. Равнището на средната работна заплата се влияе и от промени в структурата на персонала, условията на труд, стандартите за качество и т.н. За да се установят причините за увеличението на заплатите, анализ. Нейната същност се състои в разграждането на средната работна заплата чрез основните й елементи (тарифа, печалба, бонуси, допълнителни такси), които определят отклоненията на показателите от постигнатите през предходната година и установяват причините за тяхното възникване.

За да се оценят общите резултати от производствената дейност, се използва средната заплата на служител, като се вземат предвид плащанията от ФПП. Анализът започва с определянето на т.нар. Коефициент на предвиждане на ръста на производителността на труда спрямо ръста на средната работна заплата.

Оловото обаче показва само колко растежът на производителността на труда е надвишил ръста на средните заплати или изостава зад него. Поради това в процеса на анализа е важно да се проучи какъв процент от нарастването на заплатите е планиран съгласно плана и който се получава за почти всеки процент от увеличаването на производителността на труда.

13.2. Докладване и одит на работното място

Основната цел на анализа на отчитането и извършването на одит на предприятието е да се идентифицират нарушенията в:

- прилагане на държавното законодателство;

- харчене на пари за заплати;

- организация на работата;

- движение на персонала в предприятието (уволнение и приемане);


346 Раздел 3. Същността и принципите на планиране и възнаграждение на труда

- спазване на правилата за защита и безопасност на труда в предприятието;

- условията на труд;

- организация на работните места;

- изпълнение на плана за трудовите показатели на предприятието.
Небрежността на фирма, работник или трета страна може да доведе до

различни видове щети за предприятието или за работника. Физическите щети могат да се дължат на нарушаване на правилата за управление на превозни средства, неправилно функциониране на оборудването и липса на предпазни мерки за безопасност. Предприятието може да понесе материални щети, дължащи се на невнимателно обработване на пари в брой, загуба на средства и счупване на оборудване и продукти. Съществува широк спектър от мерки за отговорност на предприятието или работника за причинените вреди. Както работниците, така и предприятието могат да бъдат държани отговорни за трудовите злополуки, други нарушения, установени в резултат на анализа на отчитането и проверката на текущото състояние на предприятието. Определянето на извършителя трябва да диктува начина, по който дружеството елиминира съответните щети. Размерът и разпределението на застрахователните разходи, обучението на работниците и оборудването за безопасност в предприятията могат да бъдат различни. Относителните разходи постоянно се променят, поради което предприятията трябва да отчитат промените в производителността на труда, промените в трудовите тарифи и конкурентоспособността на труда, съотношението между разходите и продукцията и промените в производствените възможности, както и промяната в набора от допълнителни ползи и др.Твърде често трудовите разходи се сравняват с критерия "на работник" и това може да няма никаква връзка с общата сума на разходите за труд на наетите лица. Възможностите на хората и факторите за мотивация за работа са много различни. Следователно най-важният критерий е обемът на продукцията спрямо разходите за него. Трудът, който на пръв поглед изглежда евтин, може действително да увеличи общата сума на разходите за труд, тъй като ще изисква административен контрол, разходи за обучение и промени в производствените технологии (за да се адаптира към качеството на работната сила).

Същността и целите на одита в сферата на труда

Традиционният подход към управлението на производството осигурява ориентацията преди всичко към ефективното и икономично използване на финансовите и материалните ресурси за постигане на целите на предприятието.

През последните две десетилетия, с нарастващо разбиране за ролята на човека в производствения процес, нараства вниманието към трудовите ресурси и техните ресурси


Глава 13. Анализ, отчетност и одит в света на труда

роля в организацията на функционирането на предприятието, която бе отразена в създаването на специална област на одитната дейност - одит в трудовата сфера, което позволява да се гарантира, че трудовият потенциал на предприятието и организацията се използва пълноценно и ефикасно.

В западната практика значението на трудовите ресурси и отношението им към тях като най-важният фактор, осигуряващ рентабилността на дейността на фирмата, отдавна се потвърждава от наличието на специално управление на трудовите ресурси в предприятията, чиито функции включват организацията на трудовата дейност на персонала на предприятието, както и анализ на ефективността на тази дейност, те са много по-широки от функциите на традиционните отдели за човешки ресурси на украинските предприятия, насочени главно към наблюдение на спазването на законодателството Когато назначаване или уволняване, като се използват празниците.

Одитът в трудовата сфера е периодично провеждана система от мерки за събиране на информация, анализ и оценка на тази основа на ефективността на дейността на предприятието в организацията на труда и регулирането на социалните и трудовите отношения.

Целта на одита в трудовата сфера е трудовият колектив, персоналът на предприятието, неговите дейности. За целите на одита персоналът на предприятието и неговите дейности се представят под формата на система от показатели, които позволяват да се характеризират:

• ефективност, ефективност на труда
потенциала;

• ефективността на организацията на социалните и трудовите отношения;

• ефективност на системите за мотивация и възнаграждения;

• рационалност на методите за оценка на труда;

• ефективност на организацията на работните места, разпределение на работата;

• Ефективност на използване на работното време и др.

В същото време оценката на ефективността на работната сила може да се разглежда като основна глобална цел на одита. Оценките за ефективността на трудовите отношения, мотивацията и възнаграждението на труда могат да бъдат крайъгълен камък, междинни, съпътстващи цели.

Одитът ви позволява да се уверите, че дейностите на компанията за управление на персонала и стратегията за нейното развитие са взаимно съгласувани, както и взаимното съответствие на регулирането на социалните и трудовите отношения и законите, правилата, инструкциите и методите, които определят тази дейност. Въз основа на резултатите от одита могат да бъдат определени указанията за установяване, изменение или подобряване на стандартите. Одитът насърчава преструктурирането на персонала, което подобрява качествения състав на работната сила, насърчава най-обещаващите служители и развива творческа дейност. Какво е това?


348 Раздел 3. Същността и принципите на планиране и възнаграждение на труда


Глава 13. Анализ, отчетност и одит в света на труда
Тя работи директно с персонала на предприятието, а след това одитът позволява да се увеличи ролята на персонала, да се приближат дейностите до целите и задачите на предприятието, да се съсредоточи вниманието им върху най-важните въпроси.

Разнообразието и разнообразието на целите на одита в сферата на трудовите и социалните и трудовите отношения на фирмата правят възможно тази процедура да се третира като сложен феномен, който заслужава независимо изследване.

Одитът в трудовата сфера може да се разглежда в три основни аспекта:

1) организационни и технологични,

2) социално-психологически,

3) икономическа.

В организационен и технологичен аспект одитът е проверка на документацията и анализ на показатели, които свидетелстват за легитимността и ефективността на предприятието. В местната икономика на труда анализът на трудовите показатели в предприятията винаги е бил разглеждан като неразделна част от организацията на трудовите и трудовите отношения. В тази сфера се натрупа известно конструктивно преживяване, което може и трябва да бъде ефективно използвано. В практиката в Запада трудовият одит обикновено включва анализ на данни, свързани с програми за развитие на човешките ресурси, включително оборот на персонала, оплаквания, отсъствия, отсъствия, трудови злополуки, нагласи на персонала към работата и удовлетвореност от работата.

В социално-психологически аспект одитът в трудовата сфера е оценка на социалните и трудови отношения в предприятието, която включва, заедно с проучването на документацията, провеждането на независими проучвания, въпросници, индивидуални и колективни интервюта, интервюта със служители от различни нива и категории. По този начин се разкрива оценката на служителите за социалните и трудовите отношения в предприятието, основните фактори на мотивацията на труда и резервите за подобряване на дейността на фирмата от субективни позиции.

Икономическият аспект на одита в трудовата сфера е дефиницията:

1) конкурентоспособността на предприятието в сферата на труда, която
се оценява чрез сравняване на икономически и социални показатели
Дейностите на предприятие със законно установени стандарти и
стандартите или със средните и най - добрите в индустрията показатели за
подобни предприятия;

2) ефективността на функционирането на службите за управление на труда
ресурси, като се определи тяхната роля за повишаване на конкурентоспособността
предприятие;


3) икономическата ефективност на самия одит, сравняване на разходите за извършване на одит с неговите резултати.

Подобно на финансовите одити, одитът в областта на труда следва да се провежда периодично, за да се гарантира изпълнението на задачите. Анализът и оценката на един индикатор или явление в изолация от останалите не дават желания резултат - изисква се всеобхватен анализ , който включва изучаване нивото и динамиката на всеки отделен индикатор в тясна връзка с промените в нивото и динамиката на всички останали. Най-ефективен е проверката, която предоставя пълна и надеждна информация за резултатите от изпълнението на програмите за управление и развитие на персонала, които се считат за принос към стратегическите цели на организацията.

Въпреки че тестването на програмата за развитие на трудовия потенциал обикновено се съсредоточава върху анализа на функционирането на службата за развитие на персонала и неговите отдели, като цяло проверката не трябва да се ограничава до това. Тя включва проучване на организацията на управлението на персонала в предприятието, включително анализ на дейностите на ръководния персонал на различни нива на управление. Най-голямо внимание трябва да се обърне на оценката на ефективността на службата за развитие на персонала на оперативно ниво, в зависимост от въздействието му върху поведението и отношението към работата на служителите и обхвата на услугите, предоставяни на мениджърите и служителите.

Самата проверка осигурява само необходимата информация за състоянието на предприятието, което може да няма реална практическа значимост. Само подготовката на програмата за трансформиране на социални и трудови отношения и разработването на алгоритми за управленски решения за нейното практическо прилагане наистина може да повлияе на ефективността на предприятието.

Осъществяването на одита включва разделянето на работата на няколко етапа: подготовка, включително разработване на подходи за извършване на одита; етап на събиране на информация; етап на анализ и обработка на информацията; етап на оценка на ефективността на проверката на одитора. Основното съдържание на тези стъпки е това, което ще разгледаме по-нататък.


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Изгледи: Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.005 секунди)