Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Министерство на труда и социалната политика на Украйна

Министерството на труда и социалната политика на Украйна (наричано по-долу "Министерство на труда" на Украйна) е централният изпълнителен орган, който осигурява осъществяването на държавната политика в областта на заетостта, социалната защита, социалното осигуряване, заплащането, рационализацията и трудовите стимули, защитата на труда, условията на труд, пенсиите , социални услуги за населението, социални и трудови отношения, координира дейности, свързани с изпълнението на държавни и регионални социални програми, та партньорство.

Министерството на труда на Украйна е подчинено на Комитета за надзор на трудовата безопасност и здраве.

Министерството на труда на Украйна в своята дейност се ръководи от Конституцията на Украйна, законите на Украйна, актове на президента на Украйна, Кабинета на министрите на Украйна, както и регламентите за него.

Министерството на труда на Украйна обобщава практиката на прилагане на законодателство по въпроси, които попадат в неговата компетентност, разработва предложения за подобряване на законодателството и по установения начин ги представя за разглеждане от президента на Украйна и кабинета на министрите на Украйна. В рамките на своите правомощия организира изпълнението на законодателните актове, упражнява систематичен контрол върху изпълнението им.

Основните задачи на Министерството на труда на Украйна са:

• Разработване, обосновка, координация и мониторинг
социални програми за заетост, социални
щитове, социално осигуряване, пенсии и социални услуги.
населението, предоставянето на социални услуги,
жените и младежките права на труд;

• прогнозиране на развитието на социалната сфера въз основа на анализ на живота
и подготовка на предложения за
подобряване на системата за социална защита, социални
пенсионно осигуряване и социални услуги за населението.
Леня;

• насърчаване на рационално, продуктивно и свободно избрано занятие
подобряване на качеството и конкурентоспособността на работната сила;

• управление на публичната служба по заетостта,
- дейности, свързани с регулирането на пазара на труда и


трудова миграция, контрол над рационалното използване на държавния фонд за заетост;

• развитие и подобряване на държавния регулаторен механизъм
жизнените стандарти;

• разработване и осъществяване на дейности за повишаване на мотивацията
работа, подобряване на плащането, организация и нормиро
бани; разработване и одобряване на междуотраслови норми и стандарти
на труда;

• разработване на предложения за формиране на държава
- политика в областта на социалното осигуряване на населението и населението;
нация за работа по неговото прилагане;

• Координиране на дейностите на изпълнителните органи,
да регулирате работата, консултирайте се
сътрудничество в тази посока със синдикалните асоциации
и собствениците, съдействие при решаването на социални и трудови проблеми
проблеми въз основа на принципа на социалното партньорство, участие в
установяването на колективни споразумения и споразумения;

• предоставяне на консултантски услуги по време на решаването на колекцията
трудови спорове (конфликти), провеждане на подготовка
работа за сключване на колективни договори, споразумения между
синдикати и бизнес асоциации,
тяхното сътрудничество за подобряване на организацията и условията на труд,
решаване на проблемите на социалното развитие на трудовите колективи, общо
практиката на сключване на колективни трудови договори и споразумения;

• Изпълнение на дейности за засилване на международното сътрудничество
в сферата на социалните и трудовите права на гражданите;
отношения с Международната организация на труда, обучение
предложения за внасяне на законодателни актове на Великобритания
Дъждове в съответствие с международните трудови стандарти, проучване
международния опит за регулиране на труда
и заетост, социална защита и
условията на труд, подготовка на предложения за използване на
този опит на национално равнище;• Участие в подготовката и изпълнението на международни споразумения,
с трудовата миграция, защита на правата на работниците мигранти;

• Интегрирано управление на защитата на труда, осъществяване на държавата
надзор на спазването в процеса на работа
законодателни и други регулаторни актове
безопасността, хигиената на работното място и работната среда;

• организиране и осъществяване на мониторинг в областта на труда, заетостта,
социална защита, социално осигуряване, пенсионно осигуряване
социални услуги.

13 *


196 Раздел 2. Социални и трудови отношения на пазара на труда

Министерството на труда на Украйна, в съответствие с възложените му задачи, изпълнява следните основни функции:

1) в областта на регулирането на заетостта и пазара на труда:

- проучва състоянието на използването на трудовите ресурси и развитието
процесите, които се случват на пазара на труда и в професията
на тази база, прогнози за
регулиране на пазара на труда и заетостта;

- насърчава заетостта на населението, се развива
мерки за предотвратяване на масовата безработица,
- резултат от структурни промени в икономиката, и -
осигурява социална защита на гражданите, които временно не работят
стопи;

- пречи на превръщането на безработицата в дългосрочна и застой
улеснява бързото наемане на работа на безработните;

- прави прогнози относно създаването на работни места в сферата
рамки и области на икономиката, отговаря на нуждите на предприятията,
и организациите в работната сила;

- помага за създаването на допълнителни работни места
предприятия, институции и организации за използване на труда
и гражданите, които се нуждаят от социална защита и не могат да се равняват
да се конкурират на пазара на труда;

- подготвя предложения за идентифициране на териториите
където се насърчава увеличаването на броя на работните места
от държавата;

- определя обхвата и посоката на обучение,
обучение и преквалификация на тези, от които се освобождава
предприятия, институции и организации на работниците и безработните
Леня;

- осигурява методическа и организационна подкрепа за
обучение и преквалификация на тези, които са
организациите, организациите и организациите на работниците и безработните;

- регламентира междурегионалното преразпределение на труда в
границите на националния пазар на труда, предоставя на държавата
висока мобилност на работната сила;

участва в разработването на мобилизиращи дейности и
резервация на лица, отговорни за военна служба;

- заедно със заинтересованите централни органи, изпълнителя
правителството подготвя предложения за образуване на държава
политиката в областта на външната трудова миграция;
механизъм за социална, икономическа и правна защита на гражданите, който
хората напускат работа в чужбина под наем, осъществяват координация
и информационна подкрепа за дейността на органите, които
относно миграцията в тази област;


Глава 8. Социални и трудови отношения на заетост

- предоставя съвети и преговори
с международни организации и съответните органи
заинтересовани чужди държави, за да се подготвят
- многостранни споразумения, които определят обхвата, реда и условията
условията, както и принципите на заетостта в Украйна и
на труда в съответните чужди държави;

- извършва мерки за развитие на държавната служба
заетост, подобряване на организационната структура и укрепване
материалната и техническата база, участва в
система за счетоводство, отчетност и държавна статистика през 2006 г
сферата на заетост на населението и използването на работна ръка;

- контролира използването на Държавната служба по заетостта
всички нива на държавния фонд за заетост
село;

2) в областта на регулирането на жизнения стандарт на населението, социалните гаранции и демографията:

- анализира и прогнозира жизнения стандарт на населението и населението;
ситуация, участва в разработването на програми за
населението, процесите и прави предложения за
осигуряване, подобряване на системата за социална защита
граждани;

- заедно със съответните централни органи - изпълнителя
Правителството подготвя предложения за определяне на размера на
жизнената заплата и размерът на стойността на линията е малка -
и да ги предаде на кабинета на министрите на Украйна за разглеждане
дъждовете;

- прави предложения пред кабинета на министрите на Украйна за
подобряване на системата за социално подпомагане, com
точни плащания и обезщетения, осигуряващи защита на доходите на домакинствата
от инфлацията. Участва в изготвянето на относителни предложения
но подобрения в данъчното облагане на личните доходи;

3) в сферата на плащанията, разпределянето и трудовите стимули:

- предложения за формиране на държавна полиция
в сферата на организацията, разпределението, заплащането и стимулите
работа, осъществява организационни мерки, насочени към
осигуряване на изпълнението на тази политика;

- подготвя и внася в Кабинета на министрите на Украйна предложения относно
държавно гарантирания размер на мини
заплати и други държавни стандарти и гаранции в
възнаграждение на труда;

разработва и внася в Кабинета на министрите на Украйна предложения за: подобряване на условията за възнаграждение на работната сила на служителите на институциите и организациите от бюджетната сфера; парична сигурност.


198 Раздел 2. Социални и трудови отношения на пазара на труда

военен персонал и членове на ранга и досието на органите на вътрешните работи и други правоприлагащи органи; подобряване на условията за плащане за мениджъри на предприятия с държавно участие и служители на предприятия, институции и организации, които се финансират или получават от бюджета; определяне на условията за плащане за трудова и материална подкрепа на граждани, изпратени за работа в организации на Украйна в чужбина;

- одобрява, в съответствие с установената процедура, условията и размерите на плащанията
труда на работниците от определени институции и организации, които са fi
са бюджетирани от бюджета;

- подготвя предложения за договорно регулиране
въз основа на социалното партньорство;

- подготвя предложения за подобряване на организацията
и стандартизация на труда;

- осигурява организационна и методическа помощ на предприятията
независимо от формата на собственост, която да бъде приложена
прогресивни форми на организация, разпределение и заплащане на работа;

4) в сферата на регулирането на социалните и трудовите отношения:

- организира въз основа на социалното партньорство
договаряне и сключване на общо споразумение; осигурява контакт
роля в изпълнението на това споразумение от министерствата, други
централните изпълнителни органи, Министерския съвет
Автономна Република Крим, област, Киев и Севастопол
градските държавни администрации;

-включва практиката за сключване на колективни договори, клонът
и регионални, подготвя предложения за подобрения
регистрация, регистрация, запазване на секторни и регионални
национални споразумения и допълнения към тях;

-провежда медиация и съвети за
решаване на спорове в случай на решение за колективен труд
конфликти и преговори по време на сключването на споразумения
между синдикатите и работодателите, подпомага своите служители
и взаимно разбирателство;

- разработва и одобрява тарифно-квалификационните характеристики
от професиите на работниците или се съгласява с тарифите на промишлеността,
квалификационни характеристики
управителни органи;

- подготвя предложения за изменения и допълнения
към държавния класификатор на професиите;

5) в сферата на условията и защитата на труда:

- извършва държавен преглед на условията на труд и определя
регулира качеството на атестацията на работното място
работа и съответствието им с нормативните актове за защита на труда;


- подготвя заключения и предложения за промени в списъците
№ 1 и 2 от производството, произведенията, професиите, позициите и показателите, които
правото на пенсия за старост при преференциални условия и в списъка
произведения, семинари, професии и позиции от вредни и специални
Условия на работа, при които има право на допълнителна
начален и по-кратък работен ден;

- участва в разработването на критерии и показатели
условията на труд, в съответствие с които се предоставят привилегии
и обезщетение за работа в неблагоприятни условия;

- контролира изпълнението на законодателните актове по отношение на
Труда и осигуряването на трудови възнаграждения в резултат на катастрофата на Черм
Нобеловата атомна електроцентрала;

- участва в определянето на списъка с трудни, вредни произведения
и специални условия на труд, за които е забранено да се използва
работа на жени и юноши;

- разглежда и одобрява диференцирани социални тарифи
застраховане на предприятия в зависимост от опасността,
тежестта на труда, състоянието на други фактори на условията на труд;

- осигурява интегрирано управление на безопасността и сигурността на работното място
предотвратяване на непроизводствени наранявания на държавата
ниво, осъществява веднъж държавната политика в тази сфера
с участието на министерства, други изпълнителни органи
властите и синдикатите програма за подобряване на националната сигурност,
хигиената на работното място и работната среда и контролира нейното прилагане;

6) в областта на пенсиите:

- подготвя предложения за образуване на държава
политики в областта на пенсиите,
пенсионно законодателство;

- разработва, заедно с други централни изпълнителни органи,
проектозаконите по пенсионните въпроси
сигурността;

организира работата на подчинените органи, свързани с
пенсиите, взаимодейства с други централни
органи на изпълнителната власт, предприятия, институции и
относно използването на списъци на промишлени отрасли,
позиции и индикатори, които дават право на преференциална пяна
йонна поддръжка;

- разработва предложения за подобряване на пяната
свързани със специалните условия на труд;

- Заедно с Пенсионния фонд на Украйна участва в организацията
работа, свързана с изплащането на пенсии на гражданите, които са
извън Украйна, по начина, предвиден от законодателя
и международните договори на Украйна;


200 Раздел 2. Социални и трудови отношения на пазара на труда

- координира работата си по организацията на пенсионното осигуряване
с Пенсионния фонд на Украйна, взаимодейства с него в
въпроси, свързани със спазването, подобряването, практическото
прилагане на законодателството в областта на пенсиите, организацията
плащания на пенсии, контрол върху целевото използване на пенсионните фондове
фонд на Украйна, установяване на международно сътрудничество в
сферата на пенсиите; подпомага Пенсията
Фонда на Украйна при изпълнението на възложените му задачи и
необходимата информация по въпроси, които се отнасят до
интересите на Пенсионния фонд на Украйна;

- подпомага развитието на недържавни пенсионни системи
подкрепа за крака;

7) в областта на социалната защита на населението:

- разработва предложения за формиране на държавата
политика в сферата на социалната защита на тези, които са
богати граждани, ветерани от войната и труда, осигуряването на протези
социална рехабилитация и услуги за хора с увреждания;

- участва в разработването на предложения за формиране на
Държавната политика в областта на социалната защита на семейството,
жени и деца; извършва преглед на законодателни актове, които
засягат интересите на бедните граждани с увреждания, в
конкретни ветерани от война и труд, хора с увреждания, семейства с деца, жени;

- организира материали, ежедневни, културни и медицински
поддържане на гражданите, които са в пансиони (pansio
natah) за граждани на напреднала възраст и хора с увреждания в други институции
Министерството на труда на Украйна, заедно със Съвета на министрите на автономните
Република Крим, местните държавни администрации, до
да разработи набор от мерки, насочени към тях
ние сети таких учреждений и укрепление их материально-технической
базы, обеспечивает развитие подсобных сельских хозяйств и лечебно-
производственных (трудовых) мастерских (цехов, участков) в домах-ин
тернатах (пансионатах) и расширение их кооперации с производствен
ными предприятиями; разрабатывает и утверждает типовые положения о
домах-интернатах (пансионатах) для граждан преклонного возраста и
инвалидов, отделений социальной помощи на дому, территориальные
центры социального обслуживания инвалидов, пенсионеров, одиноких
граждан преклонного возраста;

— оказывает содействие развитию системы профессиональной и соци
альной реабилитации инвалидов, их трудоустройству, созданию и разви
тию специализированных предприятий с использованием труда инвали
дов, надомных видов труда и других форм занятости; организовывает
работу, связанную с профессиональным обучением и переквалификаци
ей инвалидов;


Глава 8. Социально-трудовые отношения занятости

— координирует работу министерств и других центральных органов
исполнительной власти, направленную на обеспечение доступности объ
ектов социальной инфраструктуры для инвалидов и лиц преклонного
возраста, создание промышленной базы для производства специальных
видов производственного и бытового оснащения и приспособления, ко
торые облегчают быт и труд этой категории граждан;

- определяет порядок обеспечения населения протезно-ортопедиче
скими изделиями, проводит работу, направленную на увеличение произ
водства и усовершенствование технологии изготовления этих изделий, а
также на улучшение их качества;

— изучает состояние материально-бытового обеспечения и потребле
ния разных групп одиноких нетрудоспособных граждан и готовит соот
ветствующие предложения, принимает меры относительно создания спе
циализированных служб для предоставления им социальных и других
услуг, оказывает содействие взаимодействию соответствующих структур
местных органов исполнительной власти с другими центральными орга
нами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и органи
зациями независимо от форм собственности в решении проблем этих
граждан;

— организовывает и координирует работу по материально-бытовому
обслуживанию пенсионеров, других социально незащищенных граждан,
предоставление целевой денежной, гуманитарной и натуральной помощи
таким лицам;

— организовывает и координирует работу по предоставлению населе
нию субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммуналь
ных услуг;

— контролирует работу, связанную с предоставлением инвалидам, ве
теранам войны и труда, семьям погибших военнослужащих, семьям с
детьми и другим гражданам установленных законодательством льгот, ко
ординирует деятельность министерств и других центральных органов
исполнительной власти по этим вопросам;

— оказывает содействие работе общественных и религиозных объеди
нений, благотворительных фондов, отдельных граждан, направленной на
социальную защиту, предоставление помощи пенсионерам, другим соци
ально незащищенным гражданам;

8) в сфере сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями:

— по доверенности Кабинета Министров Украины принимает участие
в определении направлений установления международных связей в сфе
ре труда, занятости и социальной защиты населения, а также разрабаты
вает и подает Кабинету Министров Украины предложения относительно
развития этих связей;

— устанавливает контакты с государственными органами иностран-


202 Раздел 2. Социально-трудовые отношения на рынке труда


Глава 8. Социально-трудовые отношения занятости
ных государств в сфере труда, занятости и социальной защиты населения и представляет интересы Украины, принимает участие в подготовке проектов международных договоров, соглашений и программ сотрудничества в решении социально-трудовых проблем;

— вносит предложения Кабинета Министров Украины относительно
ратификации Украиной международных конвенций и других междуна
родных актов о труде, занятости и социальной защите населения, гото
вит ежегодные доклады для международных организаций о выполнении
положений ратифицированных конвенций;

— поддерживает постоянные связи с Международной организацией
труда, Международной ассоциацией социального обеспечения, Фондом
ООН в сфере народонаселения и другими межправительственными и
неправительственными международными организациями в сфере труда,
занятости, демографии и социальной защиты населения, обеспечивает
участие Украины в их деятельности;

— изучает и обобщает международный опыт регулирования трудовых
отношений, занятости и социальной защиты населения;

— организовывает проведение экспертизы актов законодательства и
концепций по их социально-трудовым вопросам относительно их соот
ветствия международным нормам и мировому опыту;

— осуществляет методическое руководство работой по вопросам охра
ны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые от
носятся к сфере его управления;

— ведет информационно-разъяснительную роботу через газеты, жур
налы и прочие средства массовой информации, организовывает изда
тельскую деятельность;

— выполняет другие функции, предусмотренные законодательством
Украины.

Минтруда Украины имеет право:

• осуществлять контроль за выполнением министерствами, другими
центральными и местными органами исполнительной власти законо
дательства о труде, занятости и со циальной защите населения и вно
сить им предложения относительно прекращения действия приказов и
решений по этим вопросам, если они противоречат действующему за
конодательству, а в необходимых случаях вносить соответствующим
органам предложения относительно их отмены;

• государственный контроль за соблюдением законодательства о труде
на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собствен
ности осуществляет Государственная инспекция труда Минтруда Ук
раины, которая действует на основе положения, утвержденного Каби
нетом Министров Украины;

• привлекать специалистов центральных и местных органов исполни
тельной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласо-


ванию с их руководителями) к рассмотрению вопросов, которые относятся к его компетенции;

• получать безвозмездно в установленном законодательством порядке
от центральных и местных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления информацию, документы и материалы, а от
органов государственной статистики — статистические данные, необ
ходимые для выполнения возложенных на него задач;

• разъяснять в пределах полномочий, определенных законодательством,
положение актов законодательства по вопросам труда, занятости и
социальной защиты населения;

• созывать в установленном порядке конференции, семинары и совеща
ния по вопросам, которые относятся к его компетенции; проводить
информационную и издательскую деятельность; непосредственно
взаимодействовать с компетентными органами других государств и
заключать с ними на дво- и многосторонней основе договоры (согла
шения) по вопросам, которые относятся к компетенции Минтруда Ук
раины;

• привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей пред
приятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере его
управления.

Работники Минтруда Украины имеют право во время выполнения своих служебных обязанностей беспрепятственно посещать в установленном порядке предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, знакомиться с отчетами, статистическими и другими материалами по вопросам, которые относятся к компетенции Минтруда.

Минтруда Украины в процессе выполнения возложенных на него задач взаимодействует с другими центральными и местными органами исполнительной власти, органами Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления, а также соответствующими органами других государств.

Минтруда Украины в пределах своих полномочий на основе актов законодательства и на их выполнение издает приказы, организовывает и контролирует их выполнение.

Нормативно-правовые акты Минтруда Украины подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Решения Минтруда Украины по вопросам труда, занятости и социальной защиты населения, изданные в пределах его полномочий, являются обязательными для выполнения центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, физическими лицами-предпринимателями и гражданами.


204 Раздел 2. Социально-трудовые отношения на рынке труда


Глава 8. Социально-трудовые отношения занятости
Минтруда Украины в случае необходимости издает вместе с другими центральными и местными органами исполнительной власти общие акты.

Минтруда Украины возглавляет Министр, которого назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке Президент Украины.

Министр имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством.

Министр распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает положение о структурных подразделениях Минтруда Украины, определяет степень ответственности заместителей, а также руководителей структурных подразделений.

Министр осуществляет руководство порученными ему сферами деятельности и несет персональную ответственность перед Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление ним своих функций.

Для согласованного решения вопросов, которые о тносятся к компетенции Минтруда Украины, обсуждение важнейших направлений его деятельности в Министерстве создается Коллегия в составе Министра (председатель Коллегии), заместителей Министра по должности, других руководящих работников Минтруда Украины.

В состав Коллегии могут входить руководители других центральных и местных органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления Минтруда Украины, представители общественных организаций. Членов Коллегии утверждает и освобождает от обязанностей Кабинет Министров Украины. Решения Коллегии проводятся в жизнь приказами Минтруда Украины.

С целью рассмотрения научных рекомендаций, предложений относительно основных направлений деятельности Минтруда Украины, обсуждения важнейших программ и решения других вопросов в Министерстве может быть создан научный Совет ученых и высококвалифицированных специалистов. Состав научного Совета и положение о нем утверждает Министр. В Минтруда Украины с учетом специфики его деятельности могут создаваться и другие совещательные и консультативные органы. Состав этих органов и положение о них утверждает Министр.

Предельную численность и фонд оплаты труда работников центрального аппарата Минтруда Украины утверждает Кабинет Министров Украины. Структуру и штатное расписание центрального аппарата Минтруда Украины утверждает Вице-премьер-министр Украины. Минтруда Украины является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.


Международный опыт регулирования занятости

Современная интеграция производства разных стран, изменения в международном разделении труда, транснационализация капитала, с одной стороны, уменьшают результативность действия государства, а с другой — требуют межгосударственного регулирования. Примером этого может служить создание единого европейского социального пространства. Межгосударственному регулированию, по всей вероятности, будут присущи те же этапы развития, что и в рамках отдельного государства. В настоящее время европейское межгосударственное регулирование находится на первом этапе развития, переходе ко второму. В рамках Европейского Экономического Сообщества в декабре 1989 г. принята Хартия основных социальных прав трудящихся, в которой, в частности, оговорены и вопросы, касающиеся рынка рабочей силы. Провозглашается свободное передвижение в рамках ЕС и равные условия для всех работников. Достигнуто согласие в сближении установленных в разных странах продолжительности рабочего времени, режимов ночных работ и «нестандартных» форм занятости. Зафиксировано право на пособие безработным и нетрудоспособным. Однако завершение интеграционного процесса, создание «единой Европы» неизбежно на первых порах приведет к сокращению занятости, это требует более системного и глубокого регулирования рынка рабочей силы.

В качестве мер, принимаемых органами ЕС для смягчения возможных негативных последствий объединения Европы на рынке рабочей силы, следует назвать комплекс мероприятий по повышению качества рабочей силы, усилению ее мобильности. Стремясь создать равные стартовые возможности, Комиссия Европейских Сообществ в 1990 г. выделила пяти наименее развитым странам Сообщества 1 млрд дол. на расширение системы обучения, создание дополнительных рабочих мест для групп населения, которые находятся в особо неблагоприятном положении на рынке труда. Предоставляя финансовые средства для создания дополнительных рабочих мест, органы ЕС исходят из принципа приближения рабочих мест к трудоизбыточным районам.

В целях снятия различных преград для мобильности рабочей силы между странами органами ЕС завершена разработка принципов создания единого для всех стран сертификата об уровне образования, принят ряд актов, облегчающих расширение практики найма работников из других стран ЕС. Ряд стран сообщества подписали соглашения, признающие свидетельства о квалификации, выданные в других странах. В некоторых государствах, в частности в Германии, либерализируется выплата пособий по безработице уволенным жителям других стран.

Таким образом, мировая практика регулирования рынка рабочей силы располагает значительным арсеналом мер, которые изменяются в зависимости от уровня экономического развития и целей экономической поли-Раздел 2. Социально-трудовые отношения на рынке трудаГлава 8. Социально-трудовые отношения занятости
тики. Они могут и должны быть использованы в процессе реформирования экономики в нашей стране.

Создание в 1919 г. Международной организации труда и первая принятая ею Конвенция, посвященная ограничению рабочего времени на промышленных предприятиях до 8-ми часов в день, и вторая — о безработице, по праву считаются началом нового типа отношений между государством, работодателями и работниками. Мировой экономический кризис 1920 — 1930-х годов, распространение новаторских идей Дж. М. Кейнса о роли трудового фактора в макроэкономическом регулировании привели к резкому изменению политики многих государств относительно занятости. Даже те правительства, которые проводили политику невмешательства в сферу занятости, не смогли с течением времени не признать положительных результатов этого вмешательства в других странах.

Следует сказать, что ныне все страны, которые мы называем экономически развитыми, и их международные организации уделяют первоочередное внимание проблемам занятости как таким, без решения которых нельзя обеспечить социально-экономическую стабильность. В этих странах регулярно разрабатываются, финансируются и выполняются программы занятости, которые учитывают специфику конкретной социально-экономической ситуации. В общем случае программы занятости можно разделить на группы активных подпрограмм (содействие занятости) и пассивных подпрограмм (поддержание доходов). К первой группе принадлежат:

• программы по субсидированию найма на постоянную работу в част
ном секторе. По этим программам субсидии выделяются или на сти
мулирование занятости отдельных групп работников (например, мо
лодежи), или на сохранение рабочих мест для работников, которые
подлежат увольнению;

• программы поддержки предприятий, которые создаются самими без
работными (программы самозанятости). Такая поддержка может пре
доставляться на основе помощи по безработице (одноразовая выплата
суммы, которая равняется одно- или двухлетней сумме помощи) или
на основе социальной помощи. Кроме этого, такие программы вклю
чают много других услуг, которые предоставляются бесплатно безра
ботным, начинающим свое дело;

• программы непосредственного создания новых рабочих мест в госу
дарственном или коммерческом секторах. Чаще всего такие програм
мы предоставляют временную работу как возможность для безработ
ного адаптироваться в социально-трудовой сфере, приобрести новые
навыки, обогатить свой человеческий капитал и иметь больше шансов
найти постоянную работу.

К группе пассивных подпрограмм принадлежат программы предоставления всех видов помощи в связи с потерей работы (помощь по безрабо-


тице, исходные выплаты, помощь работникам обанкротившихся предприятий, специальная поддержка разных групп работников и т. п.) и программы досрочного выхода на пенсию (или предпенсию, поскольку человек может возвратиться на работу или с достижением пенсионного возраста перейти на пенсию).

Влияние налоговой политики государства на стимулирование занятости в развитых странах осуществляется путем предоставления льгот по освобождению от выплат в социальные фонды, компенсации затрат на профессиональную подготовку и повышение квалификации работников и непосредственно по уменьшению налогов за создание новых рабочих мест, развитие человеческих ресурсов, за трудоустройство неконкурентоспособных категорий граждан. Одним из наиболее эффективных стимулирующих факторов для предпринимателей являются льготы по налогообложению прибыли. Они направлены на уменьшение налогооблагаемой базы на сумму средств, израсходованных на создание рабочих мест (в особенности специализированных, например для инвалидов), на профессиональное обучение или повышение квалификации работников и т. п.

Признавая, что наиболее эффективной политику занятости делает ее ориентация на обеспечение максимальной мобильности рабочей силы, правительства развитых стран оказывают содействие созданию гибкой системы профессионального обучения, которое бы готовило работников в соответствии с современными требованиями народного хозяйства и было бы способно быстро и эффективно переобучать безработных. Во многих странах государство осуществляет прямое целевое фин ансирование создания и функционирования центров профессиональной подготовки и переподготовки на предприятиях. Распространенной является практика дотаций государства в размере 50—80% затрат, связанных с созданием центров профессионального обучения на предприятиях.

Кроме того, существует практика специальных государственных субсидий на заработную плату трудоустроенным молодым людям, безработным или лицам предпенсионного возраста в размере 50% затрат работодателя на указанные цели на протяжении 3—6 месяцев, которые значительно удешевляют для предприятий использование такой рабочей силы. Финансовые штрафы применяются в развитых странах в основном при использовании таких административных мер, как квотирование рабочих мест для инвалидов и других не конкурентоспособных категорий работников. В таких случаях государство вменяет в обязанность предпринимателей, которые не создают специальные рабочие места, платить штрафы. Штрафы применяются также при нарушении социально-трудового законодательства.

Государственные субсидии предоставляются также непосредственно гражданам для целей профессионального обучения, или, как уже отмечалось, для организации собственного дела.


208 Раздел 2. Социально-трудовые отношения на рынке труда

Таким образом, рассмотренные нами меры регулирования занятости в экономически развитых странах показывают значительные масштабы вмешательства государства в трудовые отношения, которое, с одной стороны, является взвешенным и программно-плановым, основывающимся на научных прогнозах и долгосрочной политике, учитывая общеэкономическую конъюнктуру, а с другой — не вмешивается в собственно предпринимательскую деятельность, которая к тому же и вдобавок становится более эффективной за счет государственных программ.

Вопросы для обсуждения и контроля

1. Дайте определение занятости.

2. Охарактеризуйте формы занятости.

3. Какие виды занятости вы знаете?

4. Охарактеризуйте формы безработицы и причины их возникновения.

5. Раскройте принципы и формы регулирования занятости.

6. Сущность государственной политики в сфере регулирования занятости.

7. Изложите основные программы занятости, применяемые в мировой прак
тике.


Раздел 3 СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава 9 ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА

9.1. Методика планирования труда.

Планирование роста производительности труда.

Планирование численности и структуры кадров.

Планирование заработной платы.

9.1. Методика планирования труда

Задачи, содержание и показатели плана по труду, порядок его разработки

В системе планирования на предприятии особое место занимает планирование трудовых показателей. Оно осуществляется в виде разработки плана по труду, который является важнейшим разделом плана экономического и социального развития предприятия. Планирование трудовых показателей преследует следующие цели:

• обеспечение неуклонного роста производительности труда и превыше
ние темпов ее роста над темпами роста средней заработной платы;

• достижение экономии труда и фонда заработной платы;

• соблюдение правильных соотношений в заработной плате отдельных
категорий работников в соответствии с количеством и качеством их
труда при установленном размере общего фонда заработной платы;

• усиление материальной заинтересованности каждого работника и кол
лектива в целом в улучшении технико-экономических показателей
производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

• обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации, а так
же повышение квалификации работников предприятия;

• установление оптимального соотношения (пропорций) в численности
персонала по функциям производства, обслуживания и управления.

Основой для разработки плана по труду являются:

— производственная программа;

— план повышения эффективности производства;

— нормы и нормативы затрат труда и зарплаты.

14 — 3-1844


210 Раздел 3. Сущность и принципы организации планирования и оплаты труда

План по труду состоит из двух разделов: промышленно-производ-ственная деятельность и непромышленная группа.

Первый раздел включает в себя следующие плановые показатели:

• рост производительности труда (планируется в денежных единицах и
в процентах к предшествующему периоду);

• численность ППП;

• норматив затрат зарплаты на единицу продукции по показателю, при
меняемому для планирования производительности труда;

• фонд заработной платы;

• фонд материального поощрения;

• средняя заработная плата с учетом выплат из фонда материального
поощрения;

• фонд зарплаты несписочного (нештатного) состава.

Численность, фонд и средняя заработная плата планируются по категориям работников.

По разделу «непромышленная группа» планируются три показателя: численность работников, фонд заработной платы и средняя зарплата.

Приложениями к плану по труду являются:

— расчеты планового баланса рабочего времени одного рабочего;

— производительность труда по факторам;

— численность и фонд зарплаты вспомогательных рабочих;

— трудоемкость выпускаемой продукции;

— план подготовки и повышения квалификации кадров предприятия;

— разбивка показателей непромышленной группы по хозяйствам:
ЖКО, детские сады и учреждения, капремонт зданий и сооружений хо
зяйственным способом и др.

Составление планов, как правило, должно осуществляться по следующей схеме:

— анализ показателей за предшествующий период, оценка ожидаемого
выполнения плана и выявление имеющихся резервов;

— определение главных задач и разработка основных показателей плана;

— увязка и сбалансирование всех разделов и элементов плана.

9.2. Планирование роста производительности труда

Основной целью планирования производительности труда является поиск резервов, использование которых позволило бы организации выйти на более низкий уровень расходов на персонал, чем достигнутый конкурентами, и обеспечить тем самым возможность выживания в условиях рынка.

Повышение производительности труда является главным фактором прироста объема продукции, поэтому ее планирование занимает центральное место в системе планирования на предприятиях.


Глава 9. Планирование труда

Темп роста производительности труда на планируемый год определяется отношением планового уровня производительности труда к базисному (или ожидаемому) в процентах.

Расчет возможного роста производительности труда осуществляется на основе экономической оценки влияния отдельных факторов на уровень выработки продукции.

В качестве меры влияния этих факторов на рост производительности труда принимается относительная экономия рабочей силы.

При планировании производительности труда в отечественных организациях применяются два метода: метод прямого счета и метод планирования по факторам.

С помощью метода прямого счета рассчитывается возможное уменьшение численности персонала под влиянием конкретных организационных и технических мероприятий. При этом вначале определяется плановая численность персонала по отдельным категориям с учетом ее возможного сокращения в результате внедрения запланированных мероприятий. Затем на основании рассчитанной плановой численности персонала и планового выпуска продукции вычисляются уровень производительности труда и темпы ее роста по сравнению с базовым периодом.

В условиях рынка предпочтение должно быть отдано второму методу планирования производительности труда, так как он позволяет выделить влияние внешних факторов, не зависящих от организации. Применение метода планирования по факторам предполагает, прежде всего, четкую классификацию факторов, единую для всех уровней управления.

Прогнозирование производительности труда на предстоящий период производится на основе расчета влияния факторов на его величину.

Наиболее существенным фактором роста производительности труда является повышение технического уровня производства в результате его комплексной механизации, автоматизации, внедрения новых видов оборудования, освоения новых и совершенствования действующих технических процессов, модернизации оборудования, улучшения качества сырья, материалов и др.

Для определения воздействия того или иного фактора на рост производительности труда рассчитывается экономия рабочей силы по отношению к численности работников, необходимой для выполнения заданного объема работ при базисной выработке.

При расчете влияния на рост производительности труда, изменения конструкций изделий, качества сырья, применения новых видов материалов и топлива необходимо исходить из предельно допустимых уровней затрат труда на производство продукции, установленных при ее проектировании, и перспектив снижения трудоемкости.

При планировании роста производительности труда важно учесть все

14 *


212 Раздел 3. Сущность и принципы организации планирования и оплаты труда

мероприятия в области совершенствования управления, организации производства и труда. Их можно разделить на две группы.

К первой группе относятся мероприятия, проводимые в комплексе с техническим совершенствованием производства. Наряду с самостоятельным значением они служат условием для эффективного использования техники, комплексной механизации и автоматизации производства и в значительной степени находят количественное выражение в общих результатах, полученных за счет повышения технического уровня производства.

Ко второй группе относятся мероприятия, обеспечивающие повышение производительности труда, как правило, вне связи с повышением технического уровня производства (совершенствование управления производством, повышение уровня специализации, сокращение потерь фонда рабочего времени и потерь от брака продукции, снижения числа рабочих, не выполняющих установленные нормы и др.).

При расчете влияния мероприятий по совершенствованию управления производством широко используются проектные данные и данные передовых предприятий, имеющих наиболее рациональную структуру управления. Следует также руководствоваться нормативами численности по функциям управления, сравнивать расчетные и фактические показатели. Уменьшение потребности в рабочей силе вследствие увеличения норм и зон обслуживания определяется прямым счетом и находит отражение в изменении норм обслуживания и нормативов численности.

Влияние сокращения невыходов на работу, брака и отклонений от нормальных условий труда на уменьшение численности работников определяется аналогично влиянию сокращения потерь рабочего времени.

При расчете относительной экономии рабочей силы за счет ликвидации нерациональных затрат труда, вызываемых отклонениями от установленной технологии, условно принимается, что доплаты по заработной плате соответствуют потерям рабочего времени.

При расчете относительной экономии рабочей силы за счет снижения численности рабочих, не выполняющих норм выработки, следует исходить из показателя среднего выполнения норм этими рабочими, их удельного веса в общей численности и коэффициента выполнения норм в плановом периоде.

Экономия рабочей силы, зависящая от влияния природных условий (отраслевые факторы), рассчитывается с учетом изменения трудоемкости продукции.

Для обоснования плана роста производительности труда на предприятии следует учитывать влияние лишь тех факторов, которые зависят от усилий данного коллектива, и исключить из расчетов влияние таких факторов, как изменение природных ресурсов, уровня специализации, объема поставок по кооперации и пр.

Именно использование факторов, непосредственно связанных с трудо-


Глава 9- Планирование труда

выми усилиями коллектива, должно обеспечить выполнение задания по росту производительности труда.

Рост производительности труда по каждому фактору в отдельности исчисляется как отношение экономии рабочей силы по этому фактору к расчетной численности работников минус общая относительная экономия рабочей силы.

Прирост производительности труда в связи с влиянием каждого фактора может быть исчислен исходя из удельного веса данного фактора в общем росте производительности труда.

Общий прирост производительности труда может быть определен путем суммирования данных о росте производительности труда по всем факторам в %.

9.3. Планирование численности и структуры кадров

В соответствии с законодательством предприятие самостоятельно определяет общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, утверждает штаты, т. е. формирует трудовой коллектив, способный в рыночных условиях достигать высоких конечных результатов.

Определение плановой численности и состава кадров является одной из наиболее важных задач внутризаводского планирования. Эта работа предполагает установление среднесписочного и явочного состава работающих по всем группам и категориям. Явочный состав выражается в физических лицах на определенную календарную дату, а среднесписочный характеризует ресурсы труда в среднегодовых работниках. Например, работник, поступивший на работу 1 июля и проработавший до 31 декабря, составит 0,5 среднесписочного работника.

Все планово-экономические расчеты по численности и составу кадров проводятся в среднегодовых показателях.

Планирование численности работников предприятий связано с показателем использования рабочего времени в течение года, измеряемым в человеко-часах и человеко-днях.

Одним из необходимых инструментов такого планирования является расчет баланса рабочего времени одного рабочего. (По другим категориям баланс, как правило, не составляется.)

Балансы бывают плановые и отчетные (фактические), их назначение — выявление резервов роста производительности труда и высвобождения работников за счет более рационального использования рабочего времени.

Ьаланс рабочего времени составляется по предприятию, цеху и участ-ку в расчете на год с разбивкой по кварталам. Главные части баланса рабочего времени: календарный, номинальный и полезный (реальный)


214 Раздел 3. Сущность и принципы организации планирования и оплаты труда

Фонды времени. Календарный фонд равен числу календарных дней в плановом периоде. Номинальный фонд равен календарному фонду за вычетом праздничных и выходных дней в прерывных производствах или невыходов по графику сменности в непрерывных. Полезный фонд образуется из номинального путем вычета из него планируемых неявок, разрешенных законом (очередные и дополнительные отпуска, отпуска по беременности и родам, по учебе, неявки по болезни, в связи с выполнением гособязанностей). Все остальные неявки не планируются, но обязательно учитываются в отчетном балансе.

Часть планируемых неявок определяется путем прямых расчетов, раз-меры других устанавливаются на основе отчетных данных.

Баланс рабочего времени составляется в три этапа: 1) расчет среднего Фактического числа рабочих дней; 2) установление средней продолжительности рабочего дня; 3) определение полезного фонда рабочего времени в часах.

Показатель планового баланса рабочего времени используется для Расчета плановой численности рабочих.

На практике применяются различные методы планирования числен-ности работающих. В их числе: укрупненный метод, планирование по категориям работающих на основе трудоемкости, нормативов численнос-ти и норм обслуживания и др.

Укрупненные методы планирования численности работающих Методы планирования численности работающих связаны с непосредственным использованием показателей объема продукции и производительностью труда. Плановая численность работающих может быть установлена:

—прямым счетом как отношение планового объема продукции к пла
новой величине производительности труда;

—индексным методом. Вначале устанавливается индекс планового из
менения (роста или уменьшения) численности работающих, который ис
числяется как отношение темпа роста планового объема продукции к
темпу планового роста производительности труда. С учетом этого индек-
са и базисной численности производится расчет численности работаю
щих;

—путем расчета в плане возможного роста производительности труда под влиянием различных факторов. Расчет производится в такой последовательности:

1. Определяется исходная численность в плановом периоде по базис
ной выработке с учетом роста объема продукции.

2. Рассчитывается изменение (±) исходной численности работающих
под влиянием различных факторов роста производительности труда ±Э.

3. Устанавливается плановая численность работающих.


Глава 9- Планирование труда

Планирование численности рабочих

Планирование численности рабочих осуществляется различными методами, отличающимися некоторыми особенностями, зависящими от специфики труда и производства в каждой отрасли промышленности. В практике применяются следующие основные методы определения необходимого количества рабочих: на основе трудоемкости производственной программы; по нормам выработки в единицу времени, по нормам обслуживания и нормативам численности и др.

Расчет численности по трудоемкости работ

Этот метод применяется для определения плановой численности рабочих, труд которых нормируется по нормам времени на единицу продукции (работ). Его основой является плановая нормированная трудоемкость выпускаемой продукции (выполняемых работ), которая определяется по плановому нормативу трудовых затрат на единицу продукции (работ), умноженному на плановый выпуск продукции (выполняемых работ). Плановая численность основных рабочих находится путем деления трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного рабочего за год. При этом дается планируемое перевыполнение норм времени.

Численность рабочих, необходимых для выполнения заданного объема работ в натуральном выражении можно определять по нормам выработки. Сначала определяется необходимый фонд времени для выполнения объема работ, исходя из норм выработки. Затем определяется численность рабочих.

Планирование численности рабочих по явочному времени В ряде случаев плановую численность рабочих можно определить по явочному составу и планируемому фонду времени. Для этого необходимо рассчитать число рабочих мест в смену, в сутки и на подсмену рабочих, отсутствующих по уважительным причинам.

Явочное число рабочих в смену — это нормативная численность рабочих для выполнения сменного производственного задания по выпуску продукции.

При двухсменном режиме работы явочный состав умножается на два и корректируется на коэффициент использования номинального фонда рабочего времени — 0,94.

В условиях мелкосерийного и индивидуального производства, а также многономенклатурной продукции явочное число рабочих в смену определяется по плановому объему работ и фонду времени в плановом периоде.

На практике применяются и некоторые другие методы расчета явочного состава рабочих.


216 Раздел 3. Сущность и принципы организации планирования и оплаты труда

Планирование численности рабочих по числу рабочих мест и нормам обслуживания

При этом методе планирования определяется общее количество объектов обслуживания с учетом сменности. Частное от деления этого количества на норму обслуживания составляет явочное число рабочих. Для определения списочного состава вводится поправочный коэффициент, который является частным от деления номинального фонда рабочего времени на планируемое число рабочих дней.

Расчет по количеству рабочих мест применяется при планировании численности тех рабочих, для которых не могут быть установлены ни объем работ, ни нормы обслуживания. Это крановщики, стропальщики, кладовщики, комплектовщики и т. п. В этом случае составляется перечень рабочих мест и определяется потребность в рабочих днях для каждого из них.

Планирование численности руководителей, специалистов и служащих В настоящее время при планировании численности руководителей, специалистов и служащих все шире применяются методы расчета по регламентирующим ее нормативным документам. Основой расчетов служит рациональная организационная структура предприятий.

Непосредственный расчет численности может быть проведен на основании:

— нормативов численности по функциям управления;

— нормативов и норм времени (для конструкторов, технологов, проек
тировщиков и т. п.);

— нормативов и норм обслуживания и управляемости (для линейного
персонала, нормировщиков, товароведов и т. п.).

Возможно применение и других нормативов, характеризующих объемы работ, выполняемых специалистами. В последнее время в практику планирования численности руководителей, специалистов и служащих стали шире внедряться нормативы численности, устанавливаемые по каждой функции управления с учетом влияющих на нее факторов. В качестве факторов, влияющих на численность, взяты технико-экономические показатели деятельности предприятий. Учитывая, что основная часть работ, в ыполняемых этой категорией работников, не подлежит прямому нормированию, приходится исходить из косвенного измерения затрат труда, зависящих от факторов, влияющих на трудоемкость функций управления. При этом различаются два вида факторов:

1) факторы, характеризующие масштабы, объем внешних связей, объ
ем продукции, численность рабочих и др. Эти факторы непосредственно
влияют на объем работ специалистов;

2) факторы, характеризующие систему и методы работы, применяе
мые формы документации и другие организационные условия. От этих
факторов в значительной степени зависит эффективность труда.


Глава 9. Планирование труда

Подстановка в формулы численных значений факторов позволит найти расчетную численность руководителей, специалистов и служащих по функциям управления.

На предприятиях применяют различные методы расчета численности специалистов.

9.4. Планирование заработной платы

В соответствии с законами Украины «О государственном предприятии» и «Об оплате труда» установлено использование нормативного метода планирования заработной платы в разных вариантах его применения.

Фонд заработной платы для любого структурного подразделения и предприятия в целом подразделяется на часовой, дневной и месячный (квартальный, годовой).

Часовой фонд зарплаты представляет собой оплату за произведенную продукцию или объем работ, за фактически отработанное время (человеко-часов) рабочими-повременщиками, а также за выполнение специальных функций в рабочее время. Он включает: оплату за отработанное время по тарифным ставкам и сдельным расценкам, премии по сдельно и повременно-премиальным системам, доплаты за работы в ночное время, доплаты за руководство бригадой и обучение учеников.

Дневной фонд заработной платы —это оплата за подлежащее отработке время в человеко-днях. В его состав, кроме фонда часовой зарплаты, входят доплаты подросткам за сокращенный рабочий день и оплата перерывов в работе кормящих матерей, оплата временного совместительства, за совмещение профессий.

Месячный (годовой) фонд заработной платы — это весь фонд заработной платы, начисленный рабочим предприятий. Он включает: фонд дневной зарплаты; оплату отпусков; оплату времени, затраченного на выполнение гособязанностей; выплаты выходных пособий, заработной платы работникам, откомандированным на другие предприятия или на учебу; оплату за выслугу лет и др.

Планирование фонда заработной платы по категориям работающих Планирование фонда заработной платы осуществляется по категориям работающих, при этом применяются дифференцированные и укрупненные методы расчета.

Дифференцированный метод расчета представляет собой расчет фонда зарплаты по элементам его структуры по каждой категории работающих при внутризаводском планировании. Он точен и дает достоверные результаты о необходимом фонде зарплаты. Он начинается с определе-


218 Раздел 3. Сущность и принципы организации планирования и оплаты труда


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 841 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.116 сек.)