Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Социални и психофизиологични характеристики на труда

Трудовият колектив като цяло и неговите отделни членове се характеризират със социални и индивидуални психологически характеристики. Сред социалните характеристики са нуждите, мотивите, ценностните ориентации, целите и очакванията, междуличностните отношения, включително формалния и неформалния, социално-психологически климат в екипа, нивото на професионална подготовка и т.н.

Индивидуалните психологически характеристики на отделните работници, личните мотиви, нивото на индивидуалните квалификации, специфичните професионални знания и умения, уменията, психологическите и физико-


46 Раздел 1. Труда като основа за развитието на обществото и производствения фактор Глава 3. Труда като сфера на живота и основен фактор на производство 47


логичните лични качества трябва задължително да съответстват на колективните характеристики.

Предметът на дейност или работникът е система, която има сложни вътрешни (умствени) функции и свойства. Тези вътрешни качества включват емоционалното отношение към работата, общото съзнание за сигурността в общността, доверието в бъдещето, удовлетворението от положението в дома, семейството, темперамента, както и изграждането на имиджа на бъдещия резултат от дейностите, възможностите за постигането на този резултат.

Обектите и средствата за труд не функционират като такива, ако не са включени в процеса на живот, който винаги определя не само отношението на хората към природата, но и отношенията между участниците в процеса. Трудовата дейност също не може да се извършва без средства за производство, които формират материалните условия на живия труд. Следователно трудовият процес не се явява като механична комбинация от трите основни компонента, а като органично единство, решаващите фактори за които са самият човек и неговата трудова дейност.

Определена социална организация е характерна за труда. Всичко, което е необходимо за живота, човек получава от обществото в замяна на работата си. Благодарение на разделението на труда не само един човек не произвежда всичко, от което се нуждае, но почти никога не участва в производството на дори един продукт от началото до края. Поради това производството на всеки продукт в обществото едновременно създава определени човешки взаимоотношения в процеса на труда, разпространението, обмена и потреблението на неговите продукти.

По този начин трудът е най-важното условие за жизненоважната дейност както на индивида, така и на обществото като цяло, на всяка организация или предприятие.

Преходът към пазарни отношения у нас се промени много в социалната организация на труда. Опитът показва, че най-важното в тези промени са промените в приоритета на интересите и стимулите за работа. Пазарните отношения поемат йерархия на приоритетите за такива интереси: личните интереси са най-важни. Ако бъдат приложени, тогава колективните интереси ще бъдат реализирани съответно.

Признаването на личните интереси като най-важни в съвременните условия е признание за значението и важността на проблемите на мотивацията на трудовата дейност, стимулирането на труда, както и необходимостта от повишаване на статута на служител в системата на социалните и трудовите отношения.

Следователно, трудът е социално явление. В процеса на труда се формира определена система от социални и трудови отношения, която


са ядрото на социалните отношения на всяко ниво (национална икономика, регион, предприятие, индивиди).

Това е социална характеристика на труда. Но в основата на труда са както психологическите, така и физиологичните процеси. Следователно изследването на човешките дейности и функции играе важна роля при решаването на проблемите за повишаване на неговата ефективност. От това следва друго определение на категорията "труд".

Трудът е процес на изразходване на нервната (психическа) и мускулна (физическа) енергия на човек, в резултат на което се създават потребителските ценности, необходими за живота и развитието на обществото.Тази характеристика на труда е тясно свързана с неговата производителност. Намаляването на разходите за енергия на единица работно натоварване е идентично с растежа на производителността и обратно, а консумацията на енергия зависи от различни производствени и лични фактори.

В концепцията за труд се подчертават и различни аспекти:

икономическа (заетост, трудов пазар, производителност
труда, организацията и разпределението на труда, плащанията и материалните услуги
Планиране, анализ и отчитане на труда);

техническо и технологично (техническо и технологично оборудване,
енергия и енергия, безопасност и т.н.);

социални (съдържание, привлекателност, престиж и
мотивация, социално партньорство и т.н.);

психофизиологични (тежест, напрежение, хигиена
условия на труд и др.);

правна (нормативна уредба на трудовите правоотношения, отношения
на пазара на труда и т.н.).

Такова разделение е много условно, тъй като проблемите на труда комбинират едновременно различни аспекти, се появяват в единство или са в тясна зависимост.


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Прегледи: 5 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.002 секунди)