Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Качество на трудовия живот на населението.

3.1. Същността и природата на труда, неговите социални аспекти

Работата е целесъобразна дейност на хората, насочена към създаване на материални и културни ценности. Трудът е основата и задължителното условие за живота на хората. Чрез влиянието върху околната среда, промяната и адаптирането към техните потребности хората не само гарантират съществуването си, но и създават условия за развитието и прогреса на обществото.

Работата и работата не са еднакви, а не идентични. Трудът е социален феномен, той е присъщ само на човека. Как животът на човека извън обществото е невъзможен, така че не може да има труд без човек и извън обществото. Работата е физическа концепция, тя може да бъде изпълнена от човек, животно и машина. Труда се измерва с работно време, работа - с килограми.

Според определението на А. Маршал трудът е "всяко умствено и физическо усилие, предприето отчасти или изцяло с цел постигане на резултат, без да се брои удовлетворението, получено директно от самата работа" [Marshall. Т. 1. П. 124].

Трудът и средствата за производство са незаменими елементи на труда.

Работната сила е набор от физически и духовни способности на човек, който се използва от него в процеса на труда. Трудът е основната, основна производствена сила на обществото. Средствата за производство се състоят от обекти на труд и средства за труд. Обектите на труда са продуктите на природата, които в процеса на труда се подлагат на една или друга промяна и стават потребителски ценности. Ако обектите на труда формират материалната база на продукта, те се наричат ​​основни материали и ако допринасят за самия процес на труд или дават на основния материал нови свойства, тогава - помощни материали. В широк смисъл, всичко, което се търси, извлича, обработва, формира, т.е. материални ресурси, научни знания и т.н., принадлежи към обектите на труда.

Средствата на труда са средства за производство, за които човек влияе и променя обекти на труда . Към средствата


Глава 3 Работата като сфера на живот и основен фактор на производство 43

инструментите и работното място принадлежат. Ефективността на труда се влияе от комбинация от свойства и параметри на трудовите средства, които са подходящо адаптирани към лицето или колектива като обект на труда. При несъответствие между психофизиологичните характеристики на дадено лице и параметрите на средствата за труд се нарушава безопасният начин на работа, умората на работника се увеличава и т.н. Параметрите на инструментите зависят от постиженията на научно-техническия прогрес, финансовите възможности на предприятието да придобива новости и инвестиционната му дейност.

Трудовият процес е сложен и многостранен феномен. Основните форми на нейното проявление са разходите за човешката енергия, взаимодействието на работника с производствените средства (предмети и средства на труда) и производственото взаимодействие на работниците помежду си както хоризонтално (отношението на съучастничество в един трудов процес), така и вертикално (връзката между лидера и подчиненото лице) , Ролята на труда в развитието на човека и обществото се проявява във факта, че в трудовия процес, създаден да посрещне нуждите на хората, са създадени не само материални и духовни ценности, но и самите работници, които развиват умения, откриват своите способности, допълват и обогатяват знанието. Творческият характер на труда се изразява в появата на нови идеи, прогресивни технологии, по-напреднали и високопроизводителни инструменти на труда, нови видове продукти, материали, енергия, което на свой ред води до развитие на нуждите.

По този начин в процеса на трудова дейност не се произвеждат само стоки, предоставят се услуги, създават се културни ценности и т.н., но възникват нови потребности с изискванията за тяхното последващо удовлетворяване (Фигура 3.1). Социологическият аспект на изследването се състои в това, да се третира труда като система на социални отношения, за да се определи нейното влияние върху обществото.Труда играе изключително важна роля в осъществяването и развитието на човешкото общество и неговите членове. Благодарение на работата на много хиляди поколения хора се натрупа огромен потенциал от производителните сили, колосалното обществено богатство и се формира модерна цивилизация. По-нататъшният напредък в човешкото общество е невъзможен без развитието на производството и труда.

По всяко време трудът е бил и остава най-важният производствен фактор, видът на човешката дейност.

Дейност - е вътрешната (умствена) и външна (физическа) дейност на човек, регулиран от съзнателна цел.

Трудовата дейност е водеща, основна дейност на човек. Тъй като по време на живот по всяко време човек може да бъде в едно от двете състояния - активност или бездействие, тогава активността действа като активен процес и бездействие - като пасивен.
Раздел 1. Труда като основа за развитието на обществото и производствения фактор

По-голямата част от дейностите на хората се извършват съзнателно, на базата на вътрешно обосновани мотиви. Следователно, съзнателната част от дейността е разделена на трудовата и нетърговската част. Основните критерии, които отличават труд от неработещи дейности, са:

Връзката с създаването на стоки, т.е. създаването и растежа на материала,
духовни, местни стоки. Дейности, които не са свързани със създаването,
трудът не е такъв. Например, разходки, пътувания, игри като предни
ми почивка, ядене, медицински процедури. Тази дейност
с консумация на стоки за възстановяване на ефективността, времена
развитие, възпроизвеждане на жизненоважна дейност;

целенасоченост на дейността. Безпомощни отношения на дейност
на работа няма, тъй като това е посредствен разход на човешки същества
енергия, която няма положителни последици;

легитимността на дейностите. Работата се отнася само за незабранените,
активност и забранена престъпна дейност от труда
Това не може да бъде, тъй като е насочено към присвояване на резултата
труд и е преследван от закона;

търсенето на дейности. Ако човек е прекарал време и усилия
производството на продукт, който се оказва безполезен за никого,
тогава тези дейности не могат да се считат за труд.

По този начин трудът от икономическа гледна точка е процес на съзнателна, целесъобразна дейност на хората, с помощта на която те променят същността и силите на природата, адаптирайки ги към нуждите им.


Глава 3. Труда като сфера на живот и основен фактор на производство 45

Целите на трудовата дейност могат да бъдат производството на потребителски стоки и услуги или средствата, необходими за тяхното производство. Целите могат да бъдат производството на енергия, медиите, идеологическите продукти, както и действията на управленските и организационните технологии. В същото време няма значение дали продуктът е необходим, за да може човек да посрещне собствените си нужди. Целите на трудовата активност са дадени на човек от обществото, поради което той е публичен: потребностите на обществото се формират, дефинират, насочват и регулират.

В процеса на труд, голям брой външни производствени и непроизводствени фактори засягат човека, което влияе върху неговата ефективност и здраве. Всички тези фактори се наричат ​​условията на труд.

Под условията на работа се разбира съвкупността от елементите на производствената среда, които засягат функционалното състояние на дадено лице, неговата работоспособност, здраве, всички аспекти на неговото развитие и най-вече отношението към работата и нейната ефективност. Условията на работа се формират в производствения процес и се определят от вида и нивото на технологиите, технологията и организацията на производството.

Има социално-икономически и промишлени условия на труд.

Социално-икономическите условия на работа включват всичко, което влияе върху нивото на подготовка на служител за участие в труда, възстановяването на работната сила (нивото на образование и възможността за придобиване, възможността за пълна почивка, условията на живот и т.н.). Промишлените работни условия са всички елементи на производствената среда, които засягат работника в процеса на труда, неговото здраве и представяне, отношението към работата.

Предметът на труда може да бъде отделен служител или колективен. Тъй като човек създава средствата на труд и обекти на труда, той е основният компонент на труда като система.


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Прегледи: 5 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.003 секунди)